Pltel. +48 724 191 147 Entel. +44 772 409 36 14
 • Informacje kontaktowe

  KONTAKT:

  W Polsce: +48 724 191 147

  W Anglii: +44 772 409 36 14

  e-mail: kingbus.biuro@gmail.com

  ADRES:

  Marcin Pakos Przewozy Polska-Anglia

  Gozdów 2

  NIP: 919-177-27-05

  REGON: 361981521

  WYJAZDY

  Z Polski: Czwartek

  Z Anglii: Sobota

  REGULAMIN KORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG

  Postanowienia ogólne

  1. Korzystanie z naszych uslug oznacza akceptację poniższego regulaminu.

  2. Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie zasad korzystania przez pasażerów z usług przewozowych w naszej firmie.

  3. Regulamin określa zakres kompetencji Przewoźnika oraz treść zawieranej z pasażerem umowy przewozu.

  4. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

  a. Pasażer - osoba korzystająca z usługi przewozu.
  b. Przewoźnik - firma wykonująca przewóz Pasażerów busem na podstawie zezwoleń i licencji wydanych przez właściwe organy administracji publicznej.
  c. Bilet - dokument uprawniający do przejazdu wskazanej w nim osoby na podanej trasie, w określonym terminie i za ustaloną cenę.
  d. Umowa przewozu - jest to umowa zawarta pomiędzy Przewoźnikiem a Pasażerem w chwili nabycia biletu, na jego podstawie Przewoźnik zobowiązuje się przewieźć za wynagrodzeniem Pasażera i jego bagaż z wybranej miejscowości do miejscowości docelowej.

  Prawa i obowiązki pasażera

  1. W dniu wyjazdu przewoźnik skontaktuje się z pasażerem w celu potwierdzenia wyjazdu, więc pasażer winien jest odebrać telefon, bądź w inny sposób potwierdzić wyjazd. Brak takiego potwierdzenia traktowane jest jako rezygnacja z przejazdu.

  2. Pasażer ma obowiązek spełniać wszystkie wymagania związane z podróżą, tj. posiadać ważne dokumenty do odbycia podróży (dowód osobisty lub paszport). Pasażer winien posiadać ważny dokument uprawniający do korzystania ze zniżek. Pasażer ponosi całkowitą odpowiedzialność za brak w/w dokumentów. Przewoźnik zastrzega sobie prawo odmowy przewozu osoby, która nie posiada ważnego dokumentu podróży.

  3. Pasażer jest zobowiązany do przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących w transporcie oraz zaleceń kierowców busa.

  4. Pasażer odpowiada za szkody wyrządzone przewoźnikowi i innym Pasażerom na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie Cywilnym.

  5. Pasażer ma prawo do rezygnacji z przejazdu i żądania zwrotu wpłaconych pieniędzy, uprzednio informując Przewoźnika co najmniej 24h przed wyjazdem.

  6. Pasażer ma prawo do rezygnacji z przejazdu i żądania zwrotu wpłaconych pieniędzy w przypadku:

  a. zmiany terminu wyjazdu o wiecej niż jedną dobę z winy Przewoźnika. W przypadku akceptacji zmiany terminu nie przysługuje Pasażerowi zwrot kosztów
  b. spóźnienia Przewoźnika przekraczającego 12h
  c. nie stawienia się Przewoźnika

  7. Pasażerowi nie przysługuje zwrot wpłaconych pieniędzy, gdy zrezygnuje z przejazdu i odpowiednio wcześnie nie poinformuje Przewoźnika

  8. Pasażer jest zobowiązany do korzystania pasów bezpieczeństwa podczas podróży.

  9. Dziecko do lat 12, które nie przekracza 150 cm wzrostu, przewozi się w foteliku ochronnym lub innym urządzeniu do przewożenia dzieci, odpowiadającym wadze i wzrostowi dziecka. Opiekun podróżujący z dzieckiem jest zobowiązany do zapewnienia dziecku fotelika ochronnego. Dziecko powinno podczas całej podróży przebywać w zabezpieczonym foteliku ochronnym.

  10. Dzieci bez względu na wiek mogą podróżować na podstawie aktualnych dokumentów uprawniających do przekroczenia granicy (dowód osobisty lub paszport). Wszystkie dzieci do lat 12 muszą podróżować wyłącznie pod opieką osoby dorosłej. Dzieci pomiędzy 12, a 18 rokiem życia mogą podróżować samodzielnie wyłącznie na podstawie dokumentów uprawniających do przekroczenia granicy (tj. tymczasowy dowód osobisty lub paszport) oraz druku oświadczenie o przewozie osoby nieletniej, wypełnionego przez rodzica lub prawnego opiekuna dziecka.

  11. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za osoby małoletnie podróżujące bez prawnego opiekuna.

  12. Pasażer ma prawo do przejazdu busami w sposób gwarantujący jego bezpieczeństwo.

  13. Nieważny jest dokument przewozu zniszczony lub uszkodzony w stopniu uniemożliwiającym jego odczytanie.

  14. Pasażer powinien wsiadać do pojazdu i wysiadać wyłącznie za uprzednim pozwoleniem kierowcy.

  15. Pasażerom zabrania się: palenia tytoniu i spożywania alkoholu.

  16. Zabrania się przewożenia w pojazdach: przedmiotów, które mogą wyrządzić szkodę innym pasażerom lub uszkodzić albo zanieczyścić pojazd, a także przedmiotów o nieprzyjemnym zapachu, łatwopalnych, wybuchowych, żrących, trujących oraz innych materiałów niebezpiecznych.

  Prawa i obowiązki przewoźnika

  1. Przewoźnik działając w oparciu o art. 135 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. 2003, nr 128, poz. 1175) ma prawo przed rozpoczęciem podróży żądać od Pasażera okazania ważnego dokumentu (dowodu osobistego, paszportu i wizy). W przypadku nie okazania powyższych dokumentów podróży Przewoźnik może odmówić wpuszczenia Pasażera do busa.

  2. Przewoźnik ma prawo nie wpuścić do busa i odmówić dalszego przewozu, w przypadku, gdy Pasażer znajduje się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających.

  3. W busach zabronione jest spożywanie napojów alkoholowych i innych środków odurzających, oraz palenie tytoniu.

  4. Przewoźnik dołoży wszelkich starań, aby przewieźć Pasażera i jego bagaż w odpowiednim czasie, ale z przyczyn niezależnych od niego, nie może tego zagwarantować.

  5. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia i ich dalsze skutki spowodowane czynnikami administracyjnymi (np. kontrole celne, kontrole policyjne, kontrole ITD) lub innymi czynnikami niezależnymi od Przewoźnika (np. problemy techniczne, warunki atmosferyczne, utrudnienia w ruchu drogowym lub na przejściach granicznych).

  6. Przewoźnik zastrzega sobie prawo do realizacji przewozu busem zastępczym - innym niż przewoźnika. Ponadto ze względów logistycznych lub bezpieczeństwa podróżnych Przewoźnik może wprowadzić przesiadki podczas przejazdu.

  Bagaże

  1. Każda sztuka bagażu Pasażera winna być opisana imieniem i nazwiskiem oraz adresem i numerem telefonu Pasażera. Obowiązek oznaczenia bagażu w sposób określony w zdaniu poprzednim spoczywa na Pasażerze. Bagaż powinien być odebrany przez Pasażera z chwilą przyjazdu do miejsca, w którym kończy podróż.

  2. Pasażer ma prawo do bezpłatnego przewozu nieograniczonej liczby sztuk bagażu podstawowego (walizka, torba podróżna, plecak) o łącznej wadze nie przekraczającej 50kg. Pasażer oprócz bagażu podstawowego ma również prawo do przewozu bagażu podręcznego.

  3. Bagaż podręczny powinien mieć wymiary pozwalające na swobodne umieszczenie go pod siedzeniem lub na półce znajdującej się bezpośrednio nad fotelem. Bagaż podręczny nie powinien utrudniać swobody podróży pozostałym Pasażerom.

  4. Suma wymiarów każdego z bagaży podstawowych nie może przekraczać 180cm (szerokość + wysokość + głębokość). Maksymalna waga pojedynczego bagażu nie może przekroczyć 30kg (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych).

  5. Bagaż przekraczający powyższy limit może być przewieziony za zgodą kierowcy busa. Za każde przekroczenie dopuszczalnej wagi bagażu podstawowego Przewoźnik pobiera opłatę.

  6. Zabrania się przewozu rzeczy, których przewóz jest niedozwolony na podstawie odrębnych przepisów. Przewoźnik odmówi zabrania bagażu niebezpiecznego oraz o nieprzyjemnym zapachu.

  7. Przedmioty pozostawione w busie przez zapomnienie lub z innych powodów są przechowywane przez Przewoźnika przez okres 30 dni.

  8. Jeżeli Pasażer w chwili opuszczenia busa stwierdzi brak lub uszkodzenie swojego bagażu, zobowiązany jest poinformować o tym fakcie kierowców busa.